Ajankohtaista

24.04.2017

Jokioisten kunnan tilinpäätös 2016


Haasteellinen vuosi 2016 

Vuosi 2016 oli toiminnallisesti hyvä vuosi Jokioisten kunnassa.  Kunnan tehtävä asukkaitten palvelujen ja yritysten toimintaedellytysten täytettiin hienosti.  Siitä suuri kiitos kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Yhteiskunnan taloudellinen taantuma alkoi näkyä kunnan taloudessa. Palkkatuloista maksettavan kunnallisveron kertymä jäi talousarviossa esitetystä tavoitteesta hieman yli puoli miljoonaa euroa. Palkkatulojen verotuksella kertyi kunnan kassaan n. 16,7 miljoonaa euroa.  Tilanteeseen tuo valoa se, että yhteisöverotuksella kerättävä summa ylitti ennusteen. Yhteisöverotuksella koottiin vajaat 900 000 euroa. Kun yrityksille menee taloudellisesti hyvin ne pystyvät työllistämään ja kunta pystyy tuottamaan palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on kolmen vuoden ajan tuotettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta.  Kuntayhtymä toimii hyvin.  Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on tavoitteena turvata kunnan ohjausmahdollisuus palvelujen saatavuuteen.

Yhteiskunnassa vallitseva taloudellinen taantuma on alkanut näkyä sosiaalitoimen menojen kasvuna. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä menot kuntayhtymän laskutuksessa ylittyivät 600 000 eurolla. Suomen talous on kääntymässä lievään nousuun, joten toivottavaa on, että myös kunnan taloudessa tapahtunut notkahdus jää tilapäiseksi.

Jokioisten kunnan ja koko Forssan seudun yhteisenä haasteena on kääntää tappiollinen väestökehitys nousuun.  Seudun väestö vähenee useilla sadoilla vuodessa.  Kehitys on jatkunut jo vuosia.  Kesäkuussa 2017 alkava valtuustokausi on väestökehityksen kannalta merkittävä, sillä jatkuessaan tappiollinen väestökehitys johtaa kuntien talouden rapautumiseen ja niiden palveluverkoston vajaakäyttöön. Tuleva sote –ratkaisu näyttää tarkoittavan kuntien talouden kannalta sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät maakuntien harteille.  Samalla kuitenkin kuntien valtionosuustulot vähenevät ja  verotuksesta leikataan lähes 13 % -yksikköä.  Kuntien sote  –kiinteistöistä osa siirtyy maakunnille ja osa saattaa pidemmällä aikavälillä jäädä vaille käyttöä. Sote –kiinteistöjä varten otetut lainat jäävät kuitenkin edelleen kuntien taseisiin.  Sote –ratkaisusta johtuvat muutokset vaarantavat kuntien taloutta vakavasti ja saattavat johtaa mm. kuntien lainanoton kustannusten nousuun.

Jokioisten kunta muiden kuntien lailla on mittavien taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden edessä. Kuntien välisellä yhteistyöllä on pyrittävä kustannusten hallintaan ja väestönkadon pysäyttämiseen. Kunnan elinvoiman lisääminen on uuden 2017 toimintansa aloittavan valtuuston suurin haaste.

Talouden yhteenveto

Tulos

Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa 772 555,77 euron alijäämää. Vuonna 2015 ylijäämäksi muodostui 1 183 018,92 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden ylijäämäksi ennakoitiin 66 450,00 euroa.

Alijäämäisen tuloksen muodostumiseen vaikuttivat keskeisimmin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2017 saapunut 560 000,00 euron lisälasku vuoden 2016 sosiaalipalveluista (pääosin lastensuojelun kustannuksia), kunnallisveron tuoton lasku ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle vuokrattujen Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon tilojen muutos- ja remonttikustannukset, n. 280 000,00 euroa, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Kunnallisveroa kertyi 537 796,04 euroa talousarviossa arvioitua vähemmät, huolimatta siitä, että vuoden 2016 talousarvion verotuloennustetta laskettiin vuoden 2015 kertymään nähden n. 300 000,00 eurolla.

Verotulot laskivat edellisvuodesta yhteensä 902 164,82 euroa. Kokonaisverotulot olivat 18,40 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto oli 16,67 miljoonaa euroa, yhteisöverotulot olivat 887 727 euroa ja kiinteistöverotulot 845 000 euroa. Talousarvioon nähden kunnallisveron tuotto alittui 537 796,04 eurolla. Yhteisövero kertyi 109 727,74 euroa arvioitua enemmän ja kiinteistövero toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Valtionosuudet kasvoivat 111 641,00 eurolla ja niitä kertyi 9,84 miljoonaa euroa.

Kunnan kokonaistoimintakulut nousivat 1 097 174 eurolla, ollen 31,43 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat 78 118,65 euroa, mutta alittivat hieman talousarvion.

Käyttötalouden maksu- ym. toimintatuotot nousivat edellisvuoden tasosta 154 810 euroa, ollen 4,19 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli 862 592 euroa, joka on n. 1 686 180 euroa edellisvuotta pienempi.

Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin kaikkiaan 1,63 miljoonan euron edestä. Tämä oli 278 000 euroa edellisvuotta enemmän. Tehtyjen rakennus- ja kalustusinvestointien poistot realisoituivat ensimmäistä kertaa täysimääräisinä. Lisäksi Jokioisten Vanhustenkotiyhdistykseltä ostetuista kiinteistöistä tehtiin poistoja, joita ei oltu huomioitu talousarviossa. Kiinteistökauppa tehtiin talousarvioprosessiin nähden niin myöhään, että sen vaikutukset eivät ehtineet mukaan talousarvion poistolaskentaan.

Kunnan omavaraisuusaste laski 1,1 %:n edellisvuodesta, ollen 46,6 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 1,7 %, 65,3 %:iin.  

Investoinnit

Kunnan investoinneista pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella 73,24 %, mikä oli 13,79 % edellisvuotta suurempi määrä. Kokonaisinvestointimenot olivat 1,2 miljoonaa euroa, joihin saatiin valtionosuuksia ja muita rahoitusosuuksia 40 000 euroa. Lisäksi kertyi omaisuuden luovutusvoittoja 10 000 euroa. Näin nettoinvestoinneiksi jäi 1,16 miljoonaa euroa. Tulorahoituksen lisäksi investointeja rahoitettiin lainalla. Vuonna 2015 kunnan kokonaisinvestointimenot olivat 5,10 miljoonaa euroa. Tuolloin saatiin valtionosuuksia ja muita rahoitusosuuksia 816 000 euroa. Investointitaso laski merkittävästi, koska suurinvestointeja ei tehty enää vuoden 2016 aikana.

Suurimpia investointeja olivat:

  • maa-alueiden ostaminen 35 530 (teollisuustontti Lamminkylästä)
  • kiinteistöjen korjaukset 80 762 euroa (suurin Opintien palvelutalon sammutusjärjestelmä)
  • katujen päällystäminen ja erilaiset tietyöt sekä teiden valaiseminen 281 162 euroa
  • frisbeegolfrata, rantabulevardi ja Miinan sekä Paanan koulun monitoimikenttä 67 903 euroa
  • vesi- ja viemäriverkon saneeraus- ja rakennustyöt sekä kylien viemäröintihanke 136 385 euroa
  • KOY Jokioisten Virastotalon osakkeiden ostaminen 510 000 euroa
  • suurtehoruohonleikkurin ja uuden pakettiauton ostaminen sekä kiinteistöautomaation päivittäminen       91 147 euroa (teknisen irtain omaisuus)

Lainat

Kunnan lainakanta laski vuoden aikana 693 000 eurolla, ollen 17,83 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli 3 341,00 euroa. Edellisenä vuonna lainaa oli asukasta kohden 3 411,00 euroa. Laskua siis 70,00 euroa asukasta kohden.

Korkomenoja kertyi 180 127 euroa. Alhainen korkotaso auttoi edelleen korkomenojen hallinnassa.

Korkoriskin hallitsemiseksi kunnan lainakanta on hajautettu kiinteisiin ja vaihtuviin korkoihin. Alhaisten korkojen aikana lainat on sidottu pääosin kiinteisiin korkoihin pitkäaikaisin sopimuksin. Tämä vähentää olennaisesti kunnan korkoriskiä.

Tase

Kunnan taseen loppusumma laski hieman, ollen 40,26 miljoonaa euroa. Tehdyt sumu-poistot laskivat taseen loppusummaa.

Kertynyttä ylijäämää on vuoden 2016 lopussa kunnan taseessa 5,92 miljoonaa euroa (vuoden 2016 alijäämä huomioituna).


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi